Privacyverklaring

Synres B.V. (Synres), gevestigd aan Slachthuisweg 30, 3151 XN Hoek van Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Synres B.V.
Slachthuisweg 30
3151 XN HOEK VAN HOLLAND
tel. 00-31-(0)174 – 315 550
KvK-nummer: 57505888
website: www.synres.com

Functionaris Gegevensbescherming
Mevrouw M. Reijling is de Functionaris Gegevensbescherming van Synres,  te bereiken via Privacy@Synres.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Synres verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Initialen, voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Synres beperkt zich tot het verzamelen van persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals:
– Het verstrekken van informatie over (wijzigingen van) onze diensten en producten
– Het versturen van een factuur voor uitgevoerde dienstverlening
– Het afhandelen van een betaling
– Het afleveren van goederen en diensten
– Het kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– Het kunnen verwerken van een klacht of een reactie op een klacht
– Het uitbetalen van salarissen aan medewerkers
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
– Het verwerken van sollicitaties

Geautomatiseerde besluitvorming
Synres neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Synres) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Synres bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Synres verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Synres gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Synres  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Privacy@Synres.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Synres wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Synres neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Privacy@Synres.com.